Krytina Ruukki

Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
30 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
7 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
70 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
5 kg/m2
Záruka:
40 let
Životnost:
50 let
Min. sklon:
14°
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu
Hmotnost:
4 kg/m2
Záruka:
50 let
Životnost:
60 let
Min. sklon:
Zvolit krytinu